Tổng Thống Bush Ban Hành Luật Bảo Vệ
Date: Thursday, March 02 @ 12:34:39 EST
Topic: Di Dân & Nhập Tịch


Quy Chế Con Cái Trong Hồ Sơ Bảo Lănh Di Dân

Ngày 6 tháng 8 Tổng Thống Bush kư ban hành Công Luật Số 107-208 nhằm tu chính Bộ Luật Di Dân và Quốc Tịch, ấn định tuổi tác của con cái được bảo lănh không theo thời điểm cứu xét đơn như trước đây.

Theo đó, con cái của công dân Hoa Kỳ nếu c̣n dưới 21 tuổi khi đơn bảo lănh được thực hiện th́ tiếp tục được giải quyết hồ sơ như là dưới 21 tuổi (nghĩa là theo diện thân nhân trực hệ) dù sau đó đă quá 21 tuổi, với điều kiện là vẫn c̣n độc thân. Theo luật hiện hành, thân nhân trực hệ của công dân Hoa Kỳ được giải quyết định cư ngay khi đơn bảo lănh được chấp thuận.

Nếu con cái độc thân của thường trú nhân được bảo lănh và sau đó người bảo lănh có quốc tịch Hoa Kỳ th́ tuổi của con cái được tính kể vào ngày người bảo lănh nhập tịch. Nếu dưới 21 tuổi th́ người con được xếp vào diện thân nhân trực hệ và sẽ không bị mất quy chế này dù sau đó quá 21 tuổi. Nếu vào thời điểm người bảo lănh nhập tịch, người con đă trên 21 tuổi th́ được xếp vào diện ưu tiên 1. (Các diện ưu tiên phải xếp hàng dài ngắn chờ cứu xét sau khi đơn đă đáo hạn, nghĩa là đă được cấp số chiếu khán.)

Nếu thường trú nhân bảo lănh cho con cái dưới 21 tuổi và c̣n độc thân th́ tuổi được tính vào ngày đơn bảo lănh đáo hạn trừ đi khoảng thời gian từ ngày nộp đơn đến ngày đơn được chấp thuận. Ví dụ, khi được bảo lănh người con 16 tuổi. Đơn chờ ba năm mới được chấp thuận vàøphải chờ thêm bốn năm nữa đơn mới đáo hạn để được cứu xét. Như vậy lúc đơn đáo hạn th́ người con đă 23 tuổi. Tuy nhiên, nếu trừ đi khoảng thời gian 3 năm từ ngày nộp đơn cho đến ngày đơn được chấp thuận th́ tuổi của người con được tính la ø 20 chứ không phải 23, và như vậy người con vẫn nằm trong diện ưu tiên 2A thay v́ bị rơi xuống ưu tiên 2B (phải chờ lâu hơn). Sau đó nếu trong thời gian chờ thủ tục duyệt xét đơn mà người con quá tuổi 21 th́ vẫn không mất quy chế 2A. Nếu muốn được hưởng điều luật này, người con phải nộp đơn xin thường trú (tức thẻ xanh) bằng cách nộp đơn I-485 hay điền Bộ Hồ Sơ Packet 3 và 4 nội trong ṿng 1 năm kể từ ngày đơn bảo lănh đáo hạn. 

Nếu công dân Hoa Ky ø bảo lănh con cái có gia đ́nh nhưng sau đó đă ly dị th́ tuổi của con cái được tính vào thời điểm ly dị. Nếu lúc ấy người con c̣n dưới 21 tuổi th́ sẽ được xếp vào diện thân nhân trực hệ và sẽ giữ quy chế này.

Nếu lúc ly dị người con trên 21 tuổi th́ được xếp vào diện ưu tiên 1.

Con cái c̣n độc thân và dưới 21 tuổi của người nộp đơn xin tị nạn sẽ tiếp tục được hưởng quy chế tị nạn phụ thuộc (đi theo cha hoặc mẹ là chủ đơn) trong thời gian đơn xin tị nạn chờ cứu xét, dù trong thời gian chờ đợi này người con đă quá 21 tuổi. (Sự khác biệt giữa điều luật này với Tu Chính Án McCain và sau này Tu Chính Án Davis sẽ được giải thích trong một bài sau.)

Trong đơn bảo lănh, con cái c̣n độc thân nhưng trên 21 tuổi của thường trú nhân sẽ được chuyển sang diện con cái của công dân ngay khi thường trú nhân nhập tịch, trừ khi có lời yêu cầu giữ nguyên diện cũ.

 This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=694