OSHA là viết tắt của chữ Occupational Safety
Date: Thursday, March 02 @ 12:28:22 EST
Topic: An Toàn Lao Động


and  Health  Administration, Cơ Quan Quản Lư An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp

Đạo Luật OSH làviết tắt của chữ Occupational Safety and Health Act.
Để làm đơn khiếu nại, báo cáo t́nh trạng khẩn cấp, t́m sự tham khảo, giúp đỡ, dịch vụ hay sản phẩm của OSHA, xin liên lạc Cơ Quan Quản Lư An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp (Occupational Safety and Health Administration, OSHA): 

1-800-321-OSHA 
hay 1-800-321-6742

 Hoặc liên lạc với văn pḥng OSHA gần nhất: Atlanta: (404) 562-2300 * Boston: (617) 565-9860 * Chicago: (312) 353-2220 * Dallas: (214) 767-4731 * Denver: (303) 844-1600 * Kansas City: (816) 426-5861 * Newyork : (212) 337-2378 * Philadelphia: (215) 861-4900 * San Francisco: (415) 975-4310 * Seattle: (206) 553-5930.

Số đánh máy chữ viễn liên cho người mất thính giác là: 1-877-889-5627

Tài liệu nầy được thực hiện với Cấp Khoản số 46C0-HT03  của Cơ Quan Quản Lư An Toàn và Sức Khỏe Nghề Nghiệp thuộc Bộ Lao Động Hoa Kỳ. Tài liệu nầy không nhất thiết phản ảnh quan điểm hoặc chính sách của Bộ Lao Động Hoa Kỳ cũng như cần phải hiểu là Chính Phủ Hoa Kỳ không tán thành những thương nghiệp, sản phẩm thương mại, hoặc những tổ chức được đề cập đến trong tài liệu nầy.

Xin liên lạc Uỷ Ban Cứu Người Vượt Biển về Chương Tŕnh Hướng Dẫn An Toàn Nghề Nghiệp và các dịch vụ khác như di trú, tị nạn, xin thẻ xanh, đoàn tụ, du lịch, du học, lao động, tôn giáo, can thiệp hồ sơ HO, ROVR, U11, con lai, quyền lợi của người tiêu thụ, dịch thuật, thảo văn thư, khai thuế cá nhân, sức khỏe tâm thần...This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=693