Đ̣i Tài Sản: tiến một bước dài
Date: Saturday, June 08 @ 17:20:19 EDT
Topic: Đ̣i Tài Sản


Đ̣i Tài Sản: Yếu Tố Có Thể Thay Đổi Cục Diện

Ts.  Nguyễn Đ́nh Thắng

Trong chính sách đối ngoại, Hành Pháp Hoa Kỳ luôn lập luận rằng họ phải cân nhắc nhân quyền ở Việt Nam với những quyền lợi chiến lược của Hoa Kỳ. Các quyền lợi quốc gia chiến lược ấy là quốc pḥng, là địa chính trị, là kinh tế. Nếu thái độ này không thay đổi, mọi vận động của chúng ta sẽ chỉ được đáp ứng bằng những lời phát biểu đăi bôi, mang tính cách phủ dụ, mà hoàn toàn thiếu vắng những hành động thích đáng và cụ thể.

Hiện nay có hai luật liên quan đến nhân quyền có biện pháp chế tài: Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế và Luật Bảo Vệ Nạn Nhân Buôn Người. Các biện pháp chế tài theo luật định sẽ chỉ là phương tiện hữu hiệu nếu được thực hiện bởi một hành pháp thực tâm về nhân quyền. Các luật này giao cho Hành Pháp vai tṛ bồi thẩm đoàn định tội lẫn vai tṛ quan toà xử tội. Chẳng hạn, theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao thẩm định t́nh trạng đàn áp tôn giáo ở một quốc gia để rồi quyết định là có chỉ định là CPC (Quốc Gia Phải Quan Tâm Đặc Biệt) hay không -- bị chỉ định là CPC th́ quốc gia ấy sẽ bị chế tài. Để tránh chế tài Việt Nam, Bộ Ngoại Giao diễn giải nhẹ đi t́nh trạng đàn áp tôn giáo. Hậu quả là bản phúc tŕnh thường niên của họ thiếu khách quan, ảnh hưởng bất lợi đến nỗ lực của những người tranh đấu cho tự do tôn giáo.

Hành Pháp Obama chắc chắn sẽ t́m mọi cách cản chặn những luật mới nào mang điều khoản chế tài như Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam.

Đổi chiến thuật, tháng 8 năm ngoái chúng tôi đă khởi xướng chiến dịch “Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản”. Nếu thực hiện thành công, chiến dịch này sẽ cài Hành Pháp Obama vào thế phải chế tài Việt Nam một cách mạnh mẽ.Chiến dịch này mở ra một mũi nhọn tranh đấu mới: bảo vệ quyền và tài sản của những công dân Mỹ đang sống ngay trên đất nước Mỹ. Quốc Hội Hoa Kỳ đă ban hành nhiều luật ấn định những điều khoản chế tài rơ ràng và mạnh mẽ đối với bất kỳ quốc gia nào xâm phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ.

Điểm kỹ thuật hầu như không ai biết đến: Sau khi xâm chiếm Việt Nam Cộng Hoà, chế độ cộng sản tiếp quản các tài sản của người bỏ nước ra đi mà không chính thức quốc hữu hoá ngay. Họ chỉ quản lư mà thôi và tài sản vẫn thuộc chủ quyền của người chủ vắng mặt. Hơn 28 năm sau ngày 30 tháng 4, 1975 Quốc Hội Việt Nam mới ban hành Nghị Định để quốc hữu hoá tài sản của những người bỏ nước ra đi. Lúc ấy 600 ngh́n người Việt tị nạn đă trở thành công dân Hoa Kỳ. Nếu như chế độ cộng sản Việt Nam quốc hữu hoá tài sản “vắng chủ” ngay từ những năm 1975, 1976 th́ không c̣n ǵ để nói. Đ̣ là gian mà không ngoan.

Dùng tư cách công dân Hoa Kỳ, những người Mỹ gốc Việt có thể đặt Hành Pháp Obama vào thế khó xử v́:

- Bảo vệ quyền và tài sản của công dân Hoa Kỳ là trách nhiệm tối thượng của Hành Pháp, không thể đặt dưới bất kỳ một quyền lợi quốc gia nào khác.

- Các luật chế tài về vi phạm tài sản của công dân Hoa Kỳ không cho Hành Pháp đóng vai tṛ bồi thẩm đoàn. Một hội đồng độc lập do Quốc Hội thành lập đóng vai tṛ ấy.

- Mọi vị dân cử đều có trách nhiệm bảo vệ tài sản cho cử tri của ḿnh và cũng có trách nhiệm theo dơi việc thực thi luật do Quốc Hội ban hành để bảo vệ quyền lợi cho cử tri.

- Việc tiếp cận với nạn nhân để thu thập và phối kiểm thông tin rất dễ dàng: họ là cả trăm ngh́n người Mỹ gốc Việt đang sống ở Hoa Kỳ.

Trong kế hoạch vận động cho Việt Nam năm 2013-2014, vấn đề đ̣i tài sản là mũi nhọn để:

-          Đ̣i hỏi TT Obama áp dụng các biện pháp chế tài trong Luật Ngoại Viện và Luật Mậu Dịch, gồm có cắt hết mọi khoản viện trợ hiện nay cho Việt Nam, ngăn chặn không cho các định chế tài chánh quốc tế cho Việt Nam vay tiền, và không cho Việt Nam đặc quyền mậu dịch GSP;

-          Đ̣i hỏi Hành Pháp phải đặt điều kiện là Việt Nam chấp nhận thương thảo bồi thường cho công dân Hoa Kỳ trước khi tiếp tục thương thảo Hợp Tác Xuyên Thái B́nh Dương (TPP) với Việt Nam.

Được khởi xướng từ tháng 8, 2012, chiến dịch này vừa tiến một bước dài khi vấn đề công dân Hoa Kỳ bị xâm phạm tài sản bởi chính quyền Việt Nam được nêu lên tại hai buổi điều trần liên tiếp trong ngày 3 và ngày 4 tháng 6.

Bài đọc thêm:

BPSOS và chiến dịch ‘Người Mỹ Gốc Việt Đ̣i Tài Sản’

 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=167262&zoneid=1

 

Ngày Vận Động Cho Việt Nam: Bàn Đạp Để Tiến Lên
http://machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2679This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2680