Thi Viết Về Gia Đ́nh
Date: Wednesday, May 25 @ 11:10:12 EDT
Topic: Mái Ấm Gia Đ́nh


Vấn Nạn và Giải Pháp cho Gia Đ́nh Người Việt tại Hoa Kỳ

Bên cạnh việc cộng đồng Việt Nam đang tiếp tục lớn mạnh và phát triển tại Hoa Kỳ, chúng tôi cũng nhận thấy các gia đ́nh Việt Nam đang phải đối diện với nhiều vấn đề đặc trưng – từ việc t́m cách bảo tồn văn hóa và ngôn ngữ, cho đến các vấn đề nghiêm trọng hơn như gia đ́nh tan vỡ. Trong cuộc thi viết vào tháng 8 này, chúng tôi xin đề ra một cuộc thảo luận trong cộng đồng với đề tài: Theo bạn th́ những mối quan tâm cấp thiết nhất đối với các gia đ́nh Việt Nam ngày nay tại Hoa Kỳ là ǵ?  Và đâu là những giải pháp khả hữu?

This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2221