Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm
Date: Tuesday, January 17 @ 17:36:08 EST
Topic: Quan Điểm


Ấn Bản Điện Tử

Sách Thông Điệp Hy Vọng & Trách Nhiệm của Ts. Nguyễn Đ́nh Thắng nay có thể tải xuống từ internet tại đây.

Phát hành ngày 30 tháng 4, 2010, sách này vạch ra kế hoạch mười năm, với những bước cụ thể, để phát triển thế lực cho cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ đồng thời thay đổi vận mạng của dân tộc ở Việt Nam. Kế hoạch này dựa vào kinh nghiệm thực tiễn của chính tác giả trong hơn ba thập niên, và tất cả các đề nghị đưa ra đều đă và đang được thực hiện ở những tầm mức khác nhau.Đây là cẩm nang cho những nhà hoạt động cộng đồng, xă hội và dân chủ, cũng như cho những người muốn phát triển khả năng lănh đạo. Tác giả vạch ra những nguyên tắc căn bản để thành công từ việc nhỏ đến việc lớn.

Chẳng hạn, một nguyên tắc là  phải đo lường hiệu quả của công vi ệc qua các mục tiêu đă được nêu ra từ trước để mọi người có thể đối chiếu với thành quả gặt hái được trong từng bước thực hiện kế hoạch. Để minh hoạ, trong kế hoạch chống buôn người, Ts. Thắng nêu những mục tiêu cho 2010-2015, trong đó gồm có “chính phủ Việt Nam ban hành luật chống buôn lao động theo tiêu chuẩn quốc tế”. Đúng 11 tháng sau ngày phát hành sách, chính phủ Việt Nam đă ban hành luật pḥng, chống buôn người do áp lực của Hoa Kỳ và quốc tế qua cuộc vận động của Liên Minh CAMSA mà Ts. Thắng đồng sáng lập năm 2008.

Để chuyển tải thông điệp của quyển sách, kể từ 30 tháng 4, 2010 Ts. Thắng đă đi “du thuyết” ở nhiều thành phố lớn nhỏ ở khắp Hoa Kỳ. Ngày 2 tháng 7, 2011 gần 250 người hưởng ứng thông điệp đă tụ về Hoa Thịnh Đốn để cùng nhau đề ra kế hoạch mười năm thăng tiến cộng đồng về chính trị, kinh tế và xă hội. Bắt đầu tháng 9 năm 2011, Ts. Thắng đưa thông điệp này sang Canada.

Sau khi phân phối một ngàn ấn bản ban đầu, sách đă tái bản vào tháng 9 năm 2010.

Ai muốn mua ấn bản có chữ kư của tác giả, xin gửi ngân phiếu $35/quyển về cho: kimcuc.le@bpsos.org hoặc có thể đặt mua tại trang nhà BPSOS. Ngoài phần chi trả ấn phí, mua sách là cách giúp tác giả tiếp tục hành tŕnh chuyển tải thông điệp đến mọi nơi có người Việt sinh sống.This article comes from Mach Song - Life Stream
http://www.machsong.org

The URL for this story is:
http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=2337